پارگی رباط صلیبی زانوACL شایعترین آسیب ورزشی زانو دراستان گلستان وگرگان است . پارگی کامل رباط صلیبی زانو acl نیازبه جراحی دارد.در صورت عدم درمان,اغلب طی 10 سال,آرتروز زودرس زانو ایجاد می شود.

پارگی و کشیدگی رباط صلیبی یکی از شایعترین آسیب های ورزشی زانو میباشد.طبق آخرین مطالعات پارگی رباط صلیبی زانو(ACL) در رتبه نخست آسیب های ورزشی در میان ورزشکاران گرگان وگنبد و استان گلستان قرار دارد.

  • 1
  • 2