پارگی رباط صلیبی زانو(ACL),تشخیص ودرمان

پارگی و کشیدگی رباط صلیبی یکی از شایعترین آسیب های ورزشی زانو میباشد.طبق آخرین مطالعات پارگی رباط صلیبی زانو(ACL) در رتبه نخست آسیب های ورزشی در میان ورزشکاران گرگان وگنبد و استان گلستان قرار دارد.

رباط صلیبی(acl)  زانو چیست و چه نقشی دارد؟

مفصل زانوتوسط 4 رباط قوی به هم متصل می شوند .این رباط ها شامل 2 رباط صلیبی قدامی(acl)وخلفی(pcl) و2رباط جانبی(mclو LCL) میباشند.رباط صلیبی acl نقش پایدار کننده مفصل زانو را دارد.این رباط داخل مفصل زانو قرار دارد و قابل لمس نیست.(شکل1).

شکل۱

علايم پارگی رباط صلیبیَACL  چیست؟

بیمار اغلب به دنبال ضربه مستقیم به زانو حین ورزش یا چرخش بدن بر روی زانو دچار درد و تورم زانو می شود.گاهی اوقات حین آسیب صدای بلندی شبیه به POPشنیده می شود.به دنبال پارگی رباط زانو اغلب تورم قابل توجه درمفصل زانو ایجاد میشود. دامنه حرکتی زانو در اکثر موارد کاهش یافته است.پس از سپری شدن دوره حاد آسیب(1تا 2 هفته اول)درد و تورم کاهش می یابد و بیمار بتدریج دچاراحساس ناپایداری وخالی کردن زانو می شود.گاهی اوقات در موارد پارگی مزمن ACL , به دنبالی خالی کردن زانو , پارگی مینیسک و قفل شدگی زانو ایجاد می شود.

 

آیا پارگی رباط صلیبی  زانوACL)) نیاز به جراحی دارد؟

در موارد پارگی کامل رباط صلیبی ACL زانو,نیاز به جراحی وجود دارد.در صورت عدم درمان پارگی ACL , فرد آسیب دیده قادر نخواهد بود به سطح فعالیت قبلی باز گردد و بتدریج در اثر ناپایداری زانو, آرتروز زودرس زانو و درد زانو ایجاد می شود.بهترین روش جراحی رباط صلیبی زانو((ACL ,روش آرتروسکوپی است.

در موارد پارگی ناکامل رباط صلیبی ACL در افراد غیر ورزشکار اغلب نیاز به جراحی وجود ندارد و اکثر افراد با فیزیوتراپی و تقویت عضلات بهبود می یابند ولی در ورزشکاران حرفه ای  اغلب نیاز به جراحی و ترمیم رباط صلیبی  وجود دارد.

 

بهترین روش جراحی پارگی رباط صلیبی زانو ACL) ) چیست؟

 بهترین روش ترمیم و باز سازی رباط صلیبی زانو(ACL) , روش جراحی آرتروسکوپیک می باشد.شاید روش جراحی لیزری زانو را شنیده باشید ولی در واقع این نامی عامیانه است که برخی از افراد برای جراحی بسته زانو با آرتروسکوپ به کار می برند.در روش آرتروسکوپی یک دوربین 4 میلیمتری وارد زانو می شود و با استفاده از ابزار ظریف عمل ترمیم رباط صلیبی یا مینیسک زانو انجام می شود.

بازسازی رباط صلیبی زانو(acl) اغلب با استفاده از تاندون عضلات هامسترینگ انجام می شود.در این روش جراح زانو ابتدا با استفاده از آرتروسکوپ 2 تونل در استخوان های اطراف زانو ایجاد می کند و سپس رباط بازسازی شده را با استفاده از پیچ های قابل جذب به زانو اتصال میدهد.(شکل2).

شکل 2

مراقبت های بعد از عمل جراحی رباط صلیبی        :ACL   

پس از جراحی acl نیازی به گچ گیری یا بی حرکتی مطلق وجود ندارد و بیمار می تواند به صورت نسبی وزن گذاری روی اندام داشته باشد. وزن گذاری تا هفته سوم با چوب زیر بغل اجازه داده می شود.فیزیوتراپی و انجام تقویت عضلات چهار سر ران و همسترینگ ضروری است.بازگشت به ورزش  پس از ترمیم ACLاغلب پس از 6 ماه امکان پذیر است.