تمرینات ورزشی مفید برای درمان آرنج تنیس بازان یا tennis elbow

آرنج تنیس بازان در واقع التهاب محل اتصال عضلات ساعد به انتهای استخوان بازو می باشد.این بیماری یکی از شایعترین آسیب های ورزشی می باشد .

(شکل ۱) بیمار اغلب از درد قسمت خارجی آرنج شکایت دارد.درمان شامل تزریق داروی ضد التهاب وانجام تمرینات ورزشی اختصاصی این بیماری است.

تمرین اول

یک وزنه سبک(دمبل ۱ تا ۲ کیلو)را در دست بگیرید ودرحالی که مچ دست صاف است ؛ آرنج را خم کنید و اندام را در این وضعیت نگه دارید(به مدت ۵ ثانیه) و به آهستگی آرنج را صاف کنید.این حرکت را ۱۰ بار انجام دهید .روزانه ۵ تا ۱۰ بار تمرین فوق را طبق شکل انجام دهید.(شکل۲)

شکل2

تمرین ۲

یک حوله را طبق شکل با دستان خود بگیرید و طبق شکل؛در دو جهت مخالف بپیچانید(شبیه حالت چلاندن پارچه!)این نرمش را 10 بار تکرار کنید وروزانه 5بار تمرین فوق را انجام دهید.(شکل 3)

شکل3

تمرین ۳

در حالی که آرنج صاف است با دست مقابل دست مبتلا را به پشت خم کنید و این وضعیت را به مدت 15 ثانیه حفظ کنید.این نرمش را 5 بار تکرار کنید.روزانه 5 تا 7 ست از این نرمش را انجام دهید(شکل4).

 

تمرین ۴:

در حالی که آرنج صاف است با استفاده از دست مقابل دست را از مچ خم کنید این وضعیت را به مدت 15 ثانیه حفظ کنید.این نرمش را 5 بار تکرار کنید.روزانه 5 تا 7 ست از این نرمش را انجام دهید(شکل۵).

 

تمرین ۵:

یک توپ کوچک یا تکه ابر را با دست بگیرید و به مدت 10 ثانیه فشار دهید سپس استراحت کرده و این حرکت را 5 بار تکرار کنید.روزانه 3 تا 5 بار این تمرین را انجام دهید(شکل6).