پارگی و کشیدگی رباط صلیبی یکی از شایعترین آسیب های ورزشی زانو میباشد.طبق آخرین مطالعات پارگی رباط صلیبی زانو(ACL) در رتبه نخست آسیب های ورزشی در میان ورزشکاران گرگان وگنبد و استان گلستان قرار دارد.

رباط ها، نوارهای بافتی بسیار محکمی هستند که دو سر آنها به استخوان های دو طرف مفصل متصل می شود و وظیفه آنها، اینست که از یک طرف دو استخوان تشکیل دهنده مفصل را در کنار هم نگه داشته و اجازه نمی دهد که ار هم دور شوند و از طرف دیگر به استخوان های تشکیل دهند مفصل اجازه می دهد تا فقط در جهات خاصی روی هم حرکت کنند و اجازه حرکت در هر جهتی را نمی دهد.