رباط ها، نوارهای بافتی بسیار محکمی هستند که دو سر آنها به استخوان های دو طرف مفصل متصل می شود و وظیفه آنها، اینست که از یک طرف دو استخوان تشکیل دهنده مفصل را در کنار هم نگه داشته و اجازه نمی دهد که ار هم دور شوند و از طرف دیگر به استخوان های تشکیل دهند مفصل اجازه می دهد تا فقط در جهات خاصی روی هم حرکت کنند و اجازه حرکت در هر جهتی را نمی دهد.

رباط متقاطع جلویی ( Anterior cruciate ligament) یکی از رباط‌های مهم مفصل زانو است(عکس اول).ازجمله عوامل مهم ثبات هر مفصل زانو ، سالم بودن رباطها و کپسول ودر نهایت منیسکها است آن  و این مساله خصوصادر حین راه رفتن ،دویدن ، بالا وپایین رفتن از پله اهمیت بیشتری میابد.

رباط متقاطع جلویی معمولا رباط صلیبی جلویی (قدامی) نیز خوانده‌می‌شود. این رباط معمولا در طی برخورد های شدید ورزشی خصوصا آسیبهای پیچشی زانو در حین  فوتبال .اسکی و نیز ورزشهای رزمی دچار آسیب دیدگی میگردد(عکس دو).

  • 1
  • 2